Akşemseddin ve İbn Sînâ’da Mâddetü’l-Hayât İçeriğinin Karşılaştırılması

Yazarlar

  • Merve Süngü Hitit Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Akşemseddin, İbn Sînâ, Mâddetü’l-Hayât, Mübarek Sıvı, el-Kanun fi’t-Tıb

Özet

İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinen Akşemseddin (ö. 863/1459), tasavvufi kimliğinin yanı sıra hekimliği ile de oldukça meşhur olmuştur. O, tasavvuf alanında yazmış olduğu Risâletü’n-Nûriyye, Makāmât-ı Evliyâ ve Defʿu Meâʿini-ûfiyye isimli eserlerinin dışında tıp alanında da günümüzde hâlâ üzerinde çalışılması gereken Mâddetü’l-Hayât isimli eseri kaleme almıştır. Eserinde hastalığın ırsiliği, kanser gibi konulara değinmiş ayrıca mikrop ve bulaşma konusunda kesin bilgiler veren İtalyan hekim Fracastor’dan (ö.1553) en az bir asır önce mikroptan bahsetmiştir. Akşemseddin, gördüğü bir rüya üzerine eseriyle aynı adı taşıyan mâddetü’l-hayât ilacının diğer adıyla mübarek sıvının da her türlü hastalığa iyi geleceğini söylemiştir.

Yapılan araştırmalar sonucunda Akşemseddin’in her derde şifa olduğunu söylediği mâddetü’l-hayât isimli ilacın içeriğinde yer alan yakut, cıva ve kükürdün, geçmişte de birçok hekim tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu hekimlerden birisi Akşemseddin’den dört asır önce yaşayan ve eş-Şifâ, en-Necât, Uyûnü’l-ikme gibi musiki, felsefe, tıp alanlarında birçok önemli eseri kaleme alan İbn Sînâ’dır.  Onun tıp alanında yazmış olduğu el-Kanun fi’t-Tıb isimli eseri ise yaşadığı döneme damgasını vurmuş, Batı’da yıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. İbn Sînâ tıp tarihinde önemli bir yeri bulunan bu eserinde Akşemseddin gibi her derde şifa olacak bir ilaçtan bahsetmemiştir. Ancak tedavilere dair vermiş olduğu reçetelerde yakut, cıva ve özelikle de kükürdü çok sık kullanmıştır. Bu çalışma, İbn Sînâ’nın el-Kanun fi’t-tıb isimli eserinin içeriği ile her derde şifa olduğu söylenen mâddetü’l-hayât’ın içeriğinin karşılaştırılarak kullanıldıkları yerlerdeki benzerliklerinin ve farklılıklarının tespit edilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.

Referanslar

Akşemseddîn. Mâddetü’l-hayât. çev. Zülküf Perdeci. İstanbul: H Yayınları, 1. Basım. 2020.

Alper, Ömer Mahir. “İbn Sina, Eserleri”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 20/337-345. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.

Ateş, Süleyman. “Akşemseddin (792-863/1390-1459”). Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi 2/16-17-18 (1999), 17-57.

Azamat, Nihat. “Hacı Bayrâm-ı Velî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 14/442-447. İstanbul: TDV Yayınları, 1996.

Baltacı, Cahid. “Akşemseddin ve Yetiştiği İlim Çevresi”. Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri, 21-26. 1990.

Bircan, Hasan Hüseyin. İbn Sînâ’nın İslam Düşüncesi İçindeki Yeri ve Önemi, Muhafazakar Düşünce Dergisi 12/45-46 (2015),11-40.

Çetin, Hasan Ali. Akşemseddin’in Māddetü’l-Ḥāyat Adlı Eseri (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım) İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı, Doktora Tezi,2016.

Demir, Talip. " İbn Sina (1037)". İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 9. ed. Zehra Gençel Efe. 75-79. İstanbul: Mana Yayınları, 2021.

Erünsal, İsmail. “Hüseyin Enisi ve Menakıb-ı Akşemseddin'i”. Diyanet İlmi Dergi (Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi) 11/3 (1972), 172-175.

Gençel Efe, Zehra. İslam Tıp Tarihi Gelişimi ve Kaynakları. Konya: Çizgi Kitabevi, 2019.

Gölcük, Şerafeddin. “Akşemseddin Mehmet B. Hamza 792-863/1390-1459”. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7/7 (Ağustos 1997), 11-16.

İbn-i Sînâ. El-Kânûn Fi’t-Tıbb. çev. Esin Kâhya. (5 cilt) Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, 3. Basım. 2018.

Kahya, Esin “Zehrâvî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44/189-191. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.

Kahya, Esin. “Hipokrat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 18/ 119-121. İstanbul: TDV Yayınları, 1998.

Kaya, Mahmut “Râzî, Ebȗ Bekir”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 34/479-485. İstanbul: TDV Yayınları, 2007.

Kısslıng, Hans Joachim. “Akşemseddin: Bizans’ın Son Zamanlarında Yaşamış Bir Türk Veli”. çev. Ramazan Ekinci, Sûfî Araştırmaları 2/4 (2011), 83-95.

Köprülü, Orhan F. - Uzun, Mustafa İsmet. “Akşemseddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 299-302. İstanbul: TDV Yayınları, 1989.

Kutluer, İlhan. “Câlînûs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 7/32-34. İstanbul: TDV Yayınları, 1993.

Nalbantoğlu, Muhiddin. “Akşemseddin’in Hayatı ve Eserleri”, I. Akşemseddin Sempozyumu, 10-12. Göynük-Bolu: Özyılmaz Matbaası,1989.

Öngören, Reşat. “Zeynüddin el-Hâfî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 44/375-377. İstanbul: TDV Yayınları, 2013.

Özönder, Hasan. “Akşemseddin’in Türbesi ve Vakıfları”, Akşemseddin Hazretleri Vakfı Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri. 117-131. 1990.

Pormann, Peter E. “Tıp”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 41/91-101. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.

Sarı, Nil. “Osmanlı Dönemi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 41/101-111. İstanbul: TDV Yayınları, 2012.

Saton, George. “İbn Sina: Hekim, Bilgin ve Filozof (980-1037)”. çev. Remzi Demir. Felsefe Dünyası 13 (1994), 78-87.

Terzioğlu, Arslan. “Altuncuzâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/544. İstanbul: TDV Yayınları, 1989.

Terzioğlu, Arslan. “Tıp” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 20/321-336. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.

Uzun, Mustafa. “Akşemseddin Hayatı, Eserleri Hakkında Bazı Meseleler”. Akşemseddin Sempozyumu Bildirileri. 7-16. 1990.

Yıldırım, Nuran. “Sabuncuoğlu Şerefeddin”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 35/358-359. İstanbul: TDV Yayınları, 2008.

Yıldız, Muhammed Ali. “Akşemseddin’in Hayatı, Eserleri ve Divanından Örnekler”. III. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı. ed. Vahit Göktaş vd. 181-199. Ankara: İlahiyat Yayınları, 2018.

Yıldız, Muhammed Ali. “Akşemseddin’in Eserlerine Genel Bir Bakış”. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/9 (Ocak 2016), 212-225.

Yıldız, Muhammed Ali. Akşemseddin Mehmed Bin Hamza’nın Hayatı, Risaletü’n-Nuriyye ve Maâmâtü’l Evliya Adlı Eserlerinin İçeriğinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Yücel, Ayşe. Akşemseddin’in Eserlerinin Dinî-Tasavvufî Açıdan Tahlili. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Süngü, M. (2024). Akşemseddin ve İbn Sînâ’da Mâddetü’l-Hayât İçeriğinin Karşılaştırılması. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 3(1), 11–27. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/70