Din ve Tıp (Sekülerleşme Perspektifinden Bir Yaklaşım)- Talip Demir

Yazarlar

  • Melek Kurtbaş Hitit üniversitesi ilahiyat fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Sosyoloji, Din, Tıp, Sekülerleşme, Modernleşme

Özet

İnsanoğlunun tarihî serüvenine bakıldığında dinin, toplumu oluşturan temel yapı taşlarından biri olduğu görülür. Din, insanın kaderini bağlı gördüğü üstün bir güç veya ilkeye inanç, bu inancın sonucu olan ve bir yaşama kuralı yaratabilecek zihnî ve ahlakî tutumdur.

Din ve tıp ilişkisinin sekülerleşme perspektifinden ele alındığı bu çalışma dört bölümden oluşur. Birinci bölümde genelde din ve sağlık, özelde ise tıp ve sekülerleşme ilişkisi ele alınarak konuyla ilgili kavramsal ve teorik çerçeve ortaya konmuştur. Bilimsel gelişmelerin insan hayatında birçok değişikliğe neden olduğu bilinen bir gerçektir. Eserde bu değişimin din üzerindeki etkisi sekülerleşme kavramı çerçevesinde değerlendirir. İkinci bölümde nicel araştırma yöntemiyle yapılan saha çalışmaları yer alır. Üçüncü bölümde elde edilen bulgular tartışılır. Sonuç bölümünde hekimlerin seküler tutum düzeylerinin hemşirelere kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, sağlık çalışanlarının seküler tutum düzeylerinin tesbiti ile sınırlandırılmış olsa da yazar, diğer meslek gruplarının araştırmaya dahil edilmesi durumunda daha farklı verilerin ortaya çıkacağı görüşündedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kurtbaş, M. (2022). Din ve Tıp (Sekülerleşme Perspektifinden Bir Yaklaşım)- Talip Demir. DARUŞŞİFA İSLAM TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1(1), 94–98. Geliş tarihi gönderen https://dasitad.com/index.php/darussifa/article/view/26